E-mail Heslo

Zabudol som heslo

 

Sledovanie verejného obstarávania

Oznámenia verejného obstarávania Slovenskej republiky a štátov EÚ

Informácie o obstarávaní

Informácie ohľadom verejného obstarávania

Služba Sledovanie verejného obstarávania hľadá, systematizuje a posiela oznámenia verejného obstarávania zo štátov Európskej únie prostredníctvom e-mailu. Službu sme od roku 2015 sprístupnili zákazníkom na Slovensku, v Nemecku a Rumunsku, ale v Maďarsku funguje už od roku 2009, v Grécku od roku 2012 a v Slovinsku a Bulharsku od roku 2014.

Nižšie sme zhrnuli základné informácie ohľadom verejného obstarávania, ako aj linky, ktoré môžu návštevníkom našej stránky pomôcť rýchlo a efektívne nájsť potrebné informácie.

Slovník verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ

Uchádzač

Pojem verejné obstarávanie

Subdodávateľ

CPV kódy

Súčet hodnôt všetkých častí

Elektronická aukcia

Postup pri zadávaní zákaziek

Rozpočtový orgán miestnej samosprávy

Rámcová dohoda

Výlučné právo

Príprava obstarávacieho procesu

Technický opis obstarávania

Centrálny rozpočtový orgán

Užšia súťaž

Verejná súťaž

Záujemca

Kandidát

Dotácia

Strata dotácie

Rokovanie

Projekt

Súťažná diskusia

 

 

 

Verejný obstarávateľ

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 25/2006 Z. z.

v §6-§8 definuje kto je verejný obstarávateľ- čiže kto je povinný za určitých podmienok vyhlásiť verejnú súťaž.

Patrí sem štát a jeho zastupujúce orgány, obec, vyšší územný celok, právnická osoba spĺňajúca stanovené požiadavky, atď. Z hľadiska realizácie verejného obstarávania na základe dotácií môže byť verejným obstarávateľom aj organizácia, ktorej verejné obstarávanie je v prevažnej väčšine podporované finančnými zdrojmi pochádzajúcimi z Európskej únie.

Verejní obstarávatelia môžu byť tzv. klasickí verejní obstarávatelia- ktorí zjednodušene povedané- míňajú štátne, samosprávne, resp. EÚ financie alebo obstarávatelia, čiže verejní prevádzkovatelia pôsobiaci v odvetví dodávania vody, energie, plynu, dopravy a pošty.

Uchádzač

Je subjekt, ktorý v rámci procesu verejného obstarávania predloží ponuku. Tento subjekt môže byť fyzická osoba, právnická osoba, hospodárske združenie(nespôsobilé na právnické úkony) alebo na základe osobné práva organizácia spôsobilá na právnické úkony, ktorá predloží ponuku v rámci procesu verejného obstarávania- za uchádzača sa považuje aj organizácia s pobočkou na Slovensku, ale so zahraničným sídlom.

Pojem verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie je postup, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, uskutočňujú sa stavebné práce alebo sa poskytujú služby. Finančné limity zákaziek verejného obstarávania sú určené zákonom o Verejnom obstarávaní.

Cieľom verejného obstarávania je racionalizácia výdavkov štátneho rozpočtu, stransparentnenie použitia verejných financií, zabezpečenie verejnej kontroly, ako aj zabezpečenie korektnosti súťaže počas procesu verejného obstarávania.

Členské štáty EÚ prijali dohodu o centrálnej regulácii verejného obstarávania. Slovensko, ako členský štát EÚ má za povinnosť zharmonizovať svoje zákony o verejnom obstarávaní s nariadeniami a zákonmi o verejnom obstarávaní EÚ.

Zdroj: Zákon o verejnom obstarávaní, wikipedia-verejná súťaž

Subdodávateľ

Organizácia(osoba), ktorá sa procesu verejného obstarávania bezprostredne zúčastňuje prostredníctvom zmluvného vzťahu s uchádzačom.

CPV kódy

Zoznam CPV kódov(http://www.uvo.gov.sk/archiv/vestnik/CPV/hlavny.pdf)

Pojem CPV kódy: „Cieľom CPV je prostredníctvom jednotného klasifikačného systému verejného obstarávania štandardizovať výrazy, ktoré používajú obstarávatelia a subjekty na opis predmetu zákazky, a to poskytnutím primeraného nástroja pre potenciálnych používateľov(obstarávateľov, záujemcov alebo uchádzačov) pri zadávaní zákaziek.“

Zdroj: SIMAP-CPV kódy

Súčet hodnôt všetkých častí

Podľa zákona sa pri určovaní ceny zákazky musia sčítať všetky obstarávania, ktorých (1) obstarávanie prebehlo počas jedného rozpočtového roku alebo počas 12 mesiacov, (2) je možné uzatvoriť zmluvu s jedným uchádzačom a (3) objednávka je identická alebo podobná, resp. ich použitie navzájom úzko súvisí. To znamená, že povinnosť sčitovania hodnôt všetkých častí je daná prítomnosť všetkých troch podmienok súčasne, ale ich posúdenie si z času na čas vyžaduje starostlivé zváženie.

Elektronická aukcia

Je podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.

Postup pri zadávaní zákaziek

Na základe predpokladanej hodnoty zákazky je možné všetky zákazky zaradiť do určitého režimu. Pre každý režim sú platné iné pravidlá, ktoré je potrebné dodržať.

Rozpočtový orgán miestnej samosprávy

Úrad starostu, úrad samosprávneho kraja, notárstvo, úrad spoločného zastupiteľstva, ako aj iný rozpočtový orgán spadajúci pod kompetencie zastupiteľstva- správne, inštitucionálne spoločenstvo.

Rámcová dohoda

Dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi s jedným alebo viacerými uchádzačmi, ktorej cieľom je stanovenie dôležitých zmluvných podmienok, najmä mieru protislužby a pokiaľ je to možné aj predpokladané množstvo.

Výlučné právo

Právne nariadenie, resp. samosprávne nariadenie na základe ktorého má určitá organizácia(osoba) alebo obmedzený počet organizácií výlučné právo na vykonávanie určitej činnosti.

Príprava obstarávacieho procesu

Vykonanie činností potrebných na začatie daného obstarávacieho procesu, čiže prieskum trhu, stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, oznámenie obstarávania, výzva a príprava dokumentácie.

Technický opis obstarávania

Súhrn takých technických opisov a charakteristiky, ktoré obsahuje dokumentácia potrebná na zadanie ponuky. Na základe toho je predmet obstarávania možné opísať takým spôsobom, aby to vyhovovalo nariadeniam obstarávateľa. Technické opisy definujú charakteristiky ohľadom výroby, bezpečnosti a rozmerov v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia a najmä rovnoprávneho prístupu invalidov k službám- vrátane požiadaviek na terminológiu, znaky, výskum a výskumné metódy, balenie, označenie, etiketovanie, návodu na použitie, procesy a metódy výroby. V prípade stavebných investícií musia obsahovať aj pravidlá ohľadom zabezpečenia kvality, plánovania a výdavkov, podmienky testovania, kontroly a prevzatia, stavebné postupy alebo technológie, ako aj všetky ostatné technické požiadavky, ktoré má obstarávateľ právo všeobecne alebo osobitnými nariadeniami predpísať, čo sa týka práce a jej materiálu alebo súčiastok. V prípade obstarávania tovaru alebo služieb musí obsahovať požiadavky ohľadom kvality, výkonu a objednávky tovaru, ako aj požiadavky ohľadom adekvátnosti postupov.

Centrálny rozpočtový orgán

Ministerstvo, orgán zodpovedný za vytváranie centrálneho rozpočtu, ako aj iný oprávnený orgán, ale aj rozpočtový orgán fungujúci pod záštitou vyššie spomenutých, vlády alebo jej poverený člen.

Užšia súťaž

Verejný obstarávací proces v ktorom obstarávateľovi zadávajú ponuku vyzvaní uchádzači -na základe predpisov stanovených v zákone.

Verejná súťaž

Verejný obstarávací proces v rámci ktorého môže zadať ponuku akýkoľvek uchádzač.

Záujemca

Fyzická osoba, právnická osoba, hospodárske združenie(nespôsobilé na právnické úkony) alebo na základe práva organizácia spôsobilá na právnické úkony, ktorá sa zúčastní súťaže v rámci procesu verejného obstarávania- za záujemcu sa považuje aj zahraničná organizácia s pobočkou na Slovensku.

Kandidát

Subjekt, ktorý sa prihlási do verejnej súťaže v rámci prvej fázy.

Dotácia

Finančný nástroj alebo iná finančná výhoda pre obstarávateľa slúžiaca na plnenie zmluvy, nerozumie sa tým daňová úľava ani ručenie.

Strata dotácie

Ak organizácia poskytujúca dotáciu na sponzorovanie verejného obstarávania zistí, že obstarávateľ, ktorému bola dotácia poskytnutá, porušil zákon o obstarávaní alebo urobil iný priestupok počas realizácie obstarávania, rozhodne o pozastavení časti alebo aj celej dotácie, resp. bude vyžadovať vrátenie dotácie od obstarávateľa.

Rokovanie

Taký obstarávací postup, v ktorom obstarávateľ- podľa predpisov v zákone o obstarávaní- rokuje s jedným alebo viacerými vybranými uchádzačmi o podmienkach zmluvy.

Projekt

Proces definovaný v samostatnom zákone, ktorý umožňuje obstarávateľovi- hlavne v oblasti stavebníctva- získať taký projekt, ktorý bol vybraný posudkovým výborom.

Súťažná diskusia

Taký obstarávací postup, v ktorom obstarávateľ- podľa predpisov v zákone o obstarávaní- diskutuje s vybranými uchádzačmi ohľadom predmetu obstarávania, resp. v záujme presného stanovenia typu a podmienok zmluvy a následne si od nich vyžiada ponuku.

Publikačné zdroje:

Slovensko: http://www2.uvo.gov.sk/evestnik

Európska únia: http://ted.europa.eu

Zákon o verejnom obstarávaní: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_mini_zak_zobraz_clanok1.asp?kotva=k2&skupina=1

Správy

02.09.2016

Výhodné obdobie na kúpu bytu?

Hypotéky sú lacné, ale nehnuteľnosti dražejú.

23.07.2016

Pracovné cesty v zahraničí? Potrebujete špeciálny formulár

Pracovník na služobnej ceste musí mať vystavený dokument PD A1

[Ďalšie]

Informácie o obstarávaní

Na našej podstránke sumarizujeme základné informácie o výberových konaniach, ktoré môžu pomôcť návštevníkom rýchlo nájsť svoju cestu v džungli verejných zákaziek. Môžete si prečítať o nasledovnom:

[Ďalšie]

O nás

Službou monitorovania verejného obstarávania sa naša firma zaoberá od roku 2009. Radi by sme sa stali významným hráčom na informačnom trhu EÚ v oblasti verejného obstarávania. Naším cieľom je vytvorenie systému, ktorý zahŕňa všetky krajiny EÚ a potenciálnym záujemcom pomáha získať relevantné informácie o verejnom obstarávaní, čím by sme im zjednodušili získavanie nových zákazníkov a zákaziek ako na domácom trhu, tak aj v zahraničí.

[Ďalšie]

Mapa

Zaujíma Vás, koľko aktívnych zákaziek je k dispozícii v určitej oblasti? Presuňte kurzor na príslušné oblasti a zistite to!

mapa Nuts