Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Slovenskej republike a v štátoch EÚ

Oznámenia

Pre detailné informácie o zákazkách je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia a testovanie služby je bezplatné a nezáväzné.

ObstarávateľTyp oznámeniaObsah
SKSlužby mesta PiešťanyVSTPredmetom zákazky je dodanie tovaru: Špeciálne nákladné vozidlo zametacie – 1 kus - zametacie cestné vozidlo. Podrobné podmienky a minimálne technické parametre predmetu zákazky sú ...
SKFakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaVSTLiečivá pre dýchací systém pre potreby FNsP.
SKNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.VSSPredmetom zákazky je: a) vybudovanie Elektronického mýtneho systému (EMS) pre Objednávateľa realizované formou komplexnej dodávky na kľúč, t. j. vypracovanie Dokumentácie, dodávka, ...
SKMesto PiešťanyVSSPredmetom zákazky je zabezpečenie služieb pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností (zber, preprava a ďalšie nakladanie za účelom jeho zhodnotenia) na ...
SKMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyVSPPredmetom zákazky je rekonštrukcia poškodených oporných múrov v Bratislave na Šancovej 1.. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty : SO 01 Sanácia oporných múrov SO 02 ...
SKBanskobystrický samosprávny krajVSPPredmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavbe s názvom „Zvolen - KRUHOVÝ OBJAZD na križovatke ulice J. Kollára a cesty 2460“. Stavebné práce sú podrobne vymedzené v ...
SKSpráva ciest Bratislavského samosprávneho krajaVSPPredmetom zákazky je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste v zmysle „TP 046 ...
SKMinisterstvo obrany Slovenskej republikyVUTPredmetom čiastkových zákaziek bude nákup potravín na zabezpečenie stravovania v rámci dynamického nákupného systému podľa opisu predmetu zákazky súťažných podkladov pre útvary a ...
SKVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.VUSPredmetom systému kvalifikácie budú hlavne zákazky z oblasti: zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre potreby Obstarávateľa. Konkrétne, najmä odber (naloženie) jestvujúceho a v ...
SKVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.VUSPredmetom systému kvalifikácie budú hlavne zákazky z oblasti: zabezpečenie zhodnotenia kalov z ČOV pre potreby Obstarávateľa. Konkrétne, najmä odber (naloženie) jestvujúceho a v ...
SKBanskobystrický samosprávny krajVUSVerejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém, ktorý bude slúžiť na zadávanie jednotlivých zákaziek na poskytnutie služby, konkrétne ide o výkon činností stavebného ...
SKSlovenské elektrárne, a.s.VRS- Technická podpora pracovníkov pri mechanizovaných nedeštruktívnych kontrolách nad rozsah štandardných programov harmonogramov generálnej odstávky blokov technologických zariadení počas ...
SKFakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská BystricaVZTPredmetom zákazky sú "OFTALMOLOGIKÁ pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica" obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je ...
SKŽilinský samosprávny krajVZSPredmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb pre platenú inzerciu, pozostávajúcu z grafických vizuálov, PR článkov, resp. kombinácie oboch spomenutých. Prostredníctvom daného ...
SKObec Malá IdaWYPPredmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rozšírení kapacít MŠ v Malej Ide v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01 Materská škola SO 01.1 Búracie práce SO 01.2 Stavebná časť ...
SKObec Chorvátsky GrobWYPPredmetom zákazky je výstavba II. Etapy splaškovej kanalizácie v miestnej časti Čierna Voda obce Chorvátsky Grob, Triblavinská ulica, v nadväznosti na existujúcu splaškovú kanalizáciu a ...
SKZákladná škola, Ulica energetikov 242/39, PrievidzaWNTZabezpečenie dodávky elektrickej energie pre Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza v množstve 196,800 MWh za obdobie 36 mesiacov.
SKZákladná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18WNTZabezpečenie dodávky zemného plynu pre Základná škola s materskou školou Miroslava Bielika, Župkov 18 v množstve 597,576 MWh za obdobie 36 mesiacov
SKÚstav na výkon trestu odňatia slobodyWNTDodanie modelu IP telefónu CISCO s príslušenstvom. Požadujeme IP telefón v zmysle technickej špecifikácie z dôvodu zakúpenej licencie CISCO a kompatibility s CUCM a aktuálne ...
SKZákladná škola s materskou školou, Školská 1003, SeliceWNTZabezpečenie dodávky zemného plynu pre Základnú školu s materskou školou, Školská 1003, Selice v množstve 771,105 MWh za obdobie 36 mesiacov.
dôverihodné sledovanie verejnôho obstarávania