Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Slovenskej republike a v štátoch EÚ

Oznámenia

Pre detailné informácie o zákazkách je potrebné sa zaregistrovať. Registrácia a testovanie služby je bezplatné a nezáväzné.

ObstarávateľTyp oznámeniaObsah
SKŽeleznice Slovenskej republikyIOXPredmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného dozoru na vybraných investičných projektoch, ktorých predmetom je rekonštrukcia železničných tratí. Ide o činnosť stavebného dozoru ...
SKTrenčiansky samosprávny krajIOXPredmetom zákazky je zabezpečenie a rozvoj efektívnej, bezpečnej a kvalitnej pravidelnej verejnej regionálnej autobusovej dopravy a dopravnej obslužnosti v regiónoch Trenčianskeho ...
SKNitriansky samosprávny krajIOXPredmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie gastrozariadení pre potreby zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktoré sú bežne dostupné na ...
SKMinisterstvo obrany Slovenskej republikyIOXPredmetom zákazky je vykonávanie servisu, opráv a údržby osobných motorových vozidiel zn. BMW, MERCEDES, NISSAN a LANDROVER DISCOVERY. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súťažných ...
SKObec BystranyIOXStavebné objekty: SO - 101 Pavilón výučby a SO - 102 Jedáleň v zmysle súťažných podkladov, projektovej dokumentácie a zadania.
SKSpráva telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky BratislavyIOXPredmetom zákazky sú stavebné práce a dodávka tovarov spojených s rekonštrukciou, modernizáciou technickým zhodnotením športovej infraštruktúry športového areálu Harmincova.
SKMesto LeopoldovIOXPredmetom zákazky sú stavebné práce na budove jestvujúceho kina na ulici Piešťanská cesta. Z urbanistického hľadiska riešenie oprosťuje figúru kina od neskorších prístavieb, ...
SKObec KarnáIOXPredmetom zákazky je výstavba vodovodnej siete v obci Karná. Predmet zákazky pozostáva z nasledovných stavebných objektov: SO 01 - Prívodné potrubie, SO 02 - Zásobné potrubie, SO 03 - ...
SKMesto Kysucké Nové MestoIOXPredmetom zákazky sú stavebné úpravy materskej školy v Kysuckom Novom Meste, ulica 9. mája, nachádzajúcej sa na parc. č. 1047/186 a 1047/187 za účelom zvýšenia počtu a kapacity tried. ...
SKObec MargecanyIOXPredmet zákazky s názvom "Denný stacionár Margecany" je tvorený oddielmi ktoré spolu vo vzájomnej súvislosti a tvoria celý rozsah predmetu zákazky ako celok a to : • Oddiel 1 predmetu ...
SKMestská časť Bratislava - PetržalkaIOXPredmetom zákazky je II. etapa obnovy panelového bytového domu, ktorý je súčasťou sídliskovej zástavby na ulici Medveďovej, pre vchody č.21, so súpisným číslom 2700. Objekt vykazuje ...
SKNemocnica Poprad, a.s.MSTHormóny so 4 rôznymi účinnými látkami. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, zmluvných podmienok na dodanie a distribúciu ...
SKMinisterstvo kultúry Slovenskej republikyMSTPredmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, ...
SKNitrianske regionálne združenie obcí - ZMOSMSTPredmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní od účinnosti Rámcovej dohody ...
SKNárodná transfúzna služba SRMSTPredmetom zákazky je dodávka 4 kusov špeciálnych transferových motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej ...
SKBanskobystrický samosprávny krajMSSPredmetom zákazky je poskytnutie služby, konkrétne ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DÚR/DSP), ...
SKZáchranná služba KošiceMSSPredmetom zákazky je poskytovanie poisťovacích služieb a to povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijného poistenia ...
SKTrenčiansky samosprávny krajVSTPredmetom zákazky je dodanie strojov na úpravu ľadových plôch do objektu Hokejovej akadémie v Trenčíne pre zabezpečenie správnej starostlivosti a údržby ľadových plôch, ktoré sú ...
SKInštitút nukleárnej a molekulárnej medicínyVSTPredmetom zákazky je dodávka rádionuklidového generátora v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky nie je rozdelený ...
SKGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej strážeVSTPredmetom zákazky je dodávka sanitných vozidiel pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených.
dôverihodné sledovanie verejnôho obstarávania